List of Taiwanese professionals

   

List of professional players who are from or reside in Taiwan.

Table of contents

Taiwan Qiyuan

List of pros affiliated with Taiwan Qiyuan

Based on [ext] official list of Taiwan Qiyuan pros

9-dan

8-dan

7-dan

6-dan

5-dan

4-dan

3-dan

2-dan

1-dan

Zhongguo Weiqi Hui

Based on [ext] the list on chinese wikipedia. Zhongguo Weiqi Hui has a facebook group, but no official website.

9-dan (一品/1-Pin)

Retired

Based on [ext] the list on Chinese wikipedia.

Others

Residing in Taiwan

Non-Taiwan Qiyuan/Zhongguo Weiqi Hui professional players.

Playing in Japan

Taiwanese professional players playing in Japan.

9-dan

 • Cho U (Chang Hsu, Zhang Xu) 張 栩
 • Ko Iso (Huang Yih Tzuu, Huang Yizu) 黄 翊祖
 • Kyo Kagen (Hsu Chia Yuan, Xu Jiayuan) 許 家元
 • Ko Mosei (Huang Meng Cheng, Huang Mengzheng) 黄 孟正
 • O Meien (Wang Ming Wan, Wang Mingyuan) 王 銘琬
 • O Rissei (Wang Li Chen, Wang Licheng) 王 立誠
 • Rin Kaiho (Lin Hai Fong, Lin Haifeng) 林 海峯
 • Tei Meiko (Cheng Ming Huang, Zheng Minghuang) 鄭 銘瑝
 • Yo Kagen (Yang Chia Yuan, Yang Jiayuan) 楊 嘉源

8-dan

 • Yo Kaei (Yang Chia Jung, Yang Jiarong) 楊 嘉栄
 • Cho Riyu (Chang Li Yu) 張 豊猷
 • Han Zenki (Pan Shan Chi, Pan Shanqi) 潘 善琪
 • Rin Kanketsu (Lin Han Chieh, Lin Hanjie) 林 漢傑
 • Rin Shien (Lin Tzu Yuan, Lin Ziyuan) 林 子淵
 • Ri Ishu (Li Yi Hsiu, Li Yixiu) 李 沂修

7-dan

 • Kin Pyonmin?
 • Yu Zhengqi (Yo Seiki)
 • Tei Meiki (Cheng Ming Chi, Zheng Mingqi) 鄭 銘琦
 • Yo Ho (Xiong Feng, Shiung Feng) 熊 丰

6-dan

5-dan

 • O Yuinin (Wang Wei Jen, Wang Weiren) 王 唯任

4-dan

3-dan

 • O Keii (Wang Jing Yi) 王 景怡, born in Tokyo

2-dan

1-dan

Playing in China

Taiwanese professional players playing in China.

5-dan

See also

/Discussion

LaiYoucheng List of Chinese names


List of Taiwanese professionals last edited by Dieter on September 9, 2021 - 21:58
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library