Nhu Lai

PageType: HomePage    

This page or section is in the vietnamese language.


Như Lai

 Nick của tôi ở KGS.

Cờ Vây Hội

 Tôi tạo ra pḥng Co Vay Hoi trong KGS. Xin tới thăm xem.

hely

Bài Thơ

 Xuân đi, trăm hoa răi
 Xuân đến,trăm hoa khai
 Xem chuyện đời trước mắt
 Tóc trên đầu đă phai
 Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
 Tối qua, vườn trước một cành mai.
 Măn Giác Thiền Sư

Đạo và Thiền

 [ext] http://www.plumvillage.org
 [ext] http://www.langmai.org
 [ext] http://www.greenmountaincenter.org
 [ext] http://www.deerparkmonestary.org

Liên Lạc

 aim:NhuLaiXO
[email] DucNhuLai@gmail.com

Nhu Lai last edited by HermanHiddema on July 1, 2008 - 11:57
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library