Nhu Lai

PageType: HomePage    

This page or section is in the vietnamese language.


Như Lai

  Nick của tôi ở KGS.

Cờ Vây Hội

  Tôi tạo ra pḥng Co Vay Hoi trong KGS. Xin tới thăm xem.

hely

Bài Thơ

  Xuân đi, trăm hoa răi
  Xuân đến,trăm hoa khai
  Xem chuyện đời trước mắt
  Tóc trên đầu đă phai
  Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
  Tối qua, vườn trước một cành mai.
  Măn Giác Thiền Sư

Đạo và Thiền

  [ext] http://www.plumvillage.org
  [ext] http://www.langmai.org
  [ext] http://www.greenmountaincenter.org
  [ext] http://www.deerparkmonestary.org

Liên Lạc

  aim:NhuLaiXO
[email] DucNhuLai@gmail.com

Nhu Lai last edited by HermanHiddema on July 1, 2008 - 11:57
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library